Všeobecné obchodné podmienky

Späť

Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Obchodná spoločnosť Stážista, s. r. o., so sídlom Konventná 7969/6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, IČO:        36 840 394 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 48152/B, ďalej len „prevádzkovateľ", je prevádzkovateľom webovej stránky www.stazista.sk, ďalej len „webová stránka" a je poskytovateľom služieb poskytovaných prostredníctvom  webovej stránky.
 2. Prevádzkovateľ v súlade s ust. § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky platné pre služby poskytované prostredníctvom webovej stránky, ďalej len „VOP".
 3. VOP upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a fyzických a/alebo právnických osôb pri poskytovaní a využívaní služieb prevádzkovateľa poskytovaných prostredníctvom  webovej stránky. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej v súvislosti s činnosťami podľa predchádzajúcej vety s prevádzkovateľom a sú záväzné pre všetkých používateľov služieb prevádzkovateľa poskytovaných prostredníctvom  webovej stránky.
 4. Predmetom služieb prevádzkovateľa, ktoré sú poskytované prostredníctvom webovej stránky je hlavne ponuka a vyhľadávanie stáže, trainee programov, pracovných ponúk pre absolventov stáže a trainee programov a vyhľadávanie absolventov stáže a trainee programov. Predmet služieb podľa predchádzajúcej vety je viazaný na pridanú hodnotu (skúsenosti, znalosti, orientácia a ďalšie), ktorú fyzickým osobám poskytuje len kvalifikovaná stáž, trainee program alebo kvalifikovaná pracovná ponuka.  

 

Článok II

Pojmy

 1. Nasledovné pojmy sa pre účely VOP a pre  vznik, zmenu a zánik akéhokoľvek právneho vzťahu  medzi prevádzkovateľom a fyzickou a/alebo právnickou osobou pri poskytovaní a využívaní služieb prevádzkovateľa prostredníctvom webovej stránky interpretujú nasledovným spôsobom:
  1. pojmy v jednotnom čísle zahŕňajú aj tvary v množnom čísle a naopak a pojmy v mužskom rode zahŕňajú aj ženský rod a naopak
  2. odkazy na článok, bod alebo písmeno sa budú interpretovať ako odkazy na článok, bod alebo písmeno týchto VOP
  3. nadpisy článkov týchto VOP sú vložené pre orientáciu a ovplyvňujú aj význam a výklad VOP
  4. webovou stránkou je stránka www.stažista.sk, alebo iný odkaz na túto stránku
  5. fyzické a/alebo právnických osôb využívajúce služby prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom webovej stránky sú Klienti a Záujemcovia
  6. Klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované prevádzkovateľom prostredníctvom webovej stránky a to predovšetkým za účelom nájsť vhodného stážistu alebo zamestnanca
  7. Záujemcom je fyzická osoba, ktorá využíva služby poskytované prevádzkovateľom prostredníctvom webovej stránky a to predovšetkým nájsť si stáž alebo trainee program, alebo pre absolventov stáže alebo trainee programov nájsť si pracovnú ponuku
  8. Stáž alebo Trainee program je kvalifikovaná platená alebo neplatená činnosť záujemcu organizovaná klientom, ktorej cieľom je získanie skúseností, poznatkov, znalostí a orientácie záujemcu v záujme zvýšiť jeho možnosti na pracovné uplatnenie pre klienta alebo ďalšie subjekty.
  9. Pracovná ponuka je ponuka zverejnená klientom alebo prevádzkovateľom v mene klienta z cieľom obsadiť kvalifikované pracovné miesto záujemcom, ktorý už absolvoval stáž alebo trainee program
  10. Kvalifikované pracovné miesto je pracovné miesto, ktoré obsahovo vyžaduje určité predpoklady, ktoré nie sú bežné a jeho obsadzovanie je súladné s predmetom služieb prevádzkovateľa podľa týchto VOP
  11. Životopisom je súhrn osobných a ďalších údajov o záujemcovi, ktorý si vytvorí sám záujemca prostredníctvom webovej stránky alebo iným spôsobom a následne použije prostredníctvom webovej stránky
  12. Služby poskytované prevádzkovateľom prostredníctvom webovej stránky, ďalej len „Služby“ sú produkty, ktoré prevádzkovateľ poskytuje klientom a záujemcom predovšetkým prostredníctvom webovej stránky a ďalšou svojou činnosťou
  13. Cenník je zoznam obsahujúci ceny služieb, ktoré prevádzkovateľ poskytuje svojim klientom
  14. Akceptáciou je prijatie životopisu zo strany záujemcu alebo prijatie ponuky stáže, trainee programu, pracovnej ponuky, alebo iných služieb podľa VOP od klienta a ich používanie v službách resp. ich zaradenie do služieb
  15. Chybou je rozdielny údaj uvedený na webovej stránke oproti životopisu vypísaného záujemcom alebo ponuky zvolenej klientom. Chybou je aj nefunkčnosť služieb uvedených v objednávke klienta, a to po dobu dlhšiu ako 6 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín z dôvodov na strane prevádzkovateľa
  16. Službou nie je sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Článok III

Služby pre Záujemcov

 1. Služby, ktoré prevádzkovateľ poskytuje záujemcom sú bezplatné a slúžia ako pomoc pri vyhľadaní stáže, trainee programu alebo pracovnej ponuky prostredníctvom webovej stránky.
 2. Pre riadne využívanie služieb zo strany záujemcu sa vyžaduje vytvorenie si užívateľského prihlásenia – registrácia.  Záujemca môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu a to zaslaním e-mailovej správy prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu. Zrušením registrácie sa rozumie zánik možnosti využívať služby a dôsledkom uvedeného je anonymizovanie osobných údajov záujemcu.
 3. Medzi služby poskytované záujemcom patrí najmä možnosť prostredníctvom webovej stránky:
  1. Vytvorenia si životopisu – záujemca má možnosť vytvoriť si životopis a to vyplnením formulára na webovej stránke, ktorý obsahuje viaceré položky na vyplnenie buď výberom zo zvolených alternatív alebo ich vypísaním. Záujemca sa zaväzuje vypísať len pravdivé a aktuálne údaje a zodpovedá za správnosť, pravdivosť a aktuálnosť uvedených svojich údajov. Záujemca si je vedomý, že uvedené údaje môžu mať charakter osobných údajov. Akceptáciou životopisu zo strany prevádzkovateľa sa tento ukladá u prevádzkovateľa a je zahrnutý do služieb.
   Prevádzkovateľ je oprávnený ešte pre akceptáciou životopisu záujemcu, alebo jeho zmeny tento odmietnuť a to z dôvodu, že nezodpovedá právnemu poriadku Slovenskej republiky, obsahuje urážlivé výrazové prostriedky a vulgarizmy, nezodpovedá zameraniu predmetu služieb prevádzkovateľa alebo obsahuje irelevantné a neúplné údaje.
  2. Zvoliť vyhľadávacie kritéria – záujemca má možnosť vybrať si medzi vyhľadávaním stáže alebo trainee programu a pracovnej ponuky. Možnosť pracovnej ponuky je viazaná na len pre záujemcu, ktorý už absolvoval stáž resp. trainee program. Zvolenie vyhľadávacieho kritéria znamená voľbu medzi viacerými možnosťami, ktoré ponúka webová stránka a to buď výberom z viacerých alternatív alebo vypísaním.
  3. Moja ponuka - výber z možností Stáže, Trainee programu alebo Pracovnej ponuky – tieto ponuky vyberá služba pre záujemcu automatizovane podľa preferencií klientov a údajov uvedených záujemcom. Záujemca súhlasí s pravidelným zasielaním zodpovedajúcej ponuky stáže, trainee programu alebo pracovnej ponuky podľa záujemcom uvedených údajov a vyhľadávacích kritérií na ním zvolenú mailovú adresu. Záujemca má stále možnosť potvrdiť zrušenie zasielania mailovej ponuky podľa tohto bodu VOP. Po výbere konkrétnej ponuky je záujemca oprávnený zaslať klientom svoj životopis a ďalšie doklady podľa funkcionalít webovej stránky.
   Záujemca má vždy možnosť požiadať o manuálne posúdenie ponúkanej stáže, trainee programu alebo pracovnej ponuky a to zaslaním e-mailovej správy prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle o manuálne posúdenie.
   Záujemca pri reagovaní na jednu alebo viaceré z ponúkaných stáží, trainee programu, alebo pracovnej ponuky musí vždy udeliť klientovi súhlas so spracovaním osobných údajov a to v nasledovnom znení (bez uvedeného súhlasu požadovaná funkcionalita webovej stránky záujemcovi nebude sprístupnená z dôvodu daného právnym poriadkom Slovenskej republiky)
   „Svojím podpisom alebo vyhlásením alebo jednoznačným aktívnym potvrdzujúcim úkonom (slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle), na tomto Súhlase so spracovaním osobných údajov, čestne vyhlasujem, že v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a/ a príp. čl. 9 ods. 2 písm. a/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 dobrovoľne a slobodne dávam, ako dotknutá osoba obchodnej spoločnosti (Názov................), so sídlom (......................), Slovensko, IČO: (.....................), ako prevádzkovateľovi informačného systému, v ktorom sú s použitím automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov spracovania spracúvané údaje fyzických osôb súhlas so spracúvaním, nakladaním, udržiavaním a využívaním svojich osobných údajov v rozsahu svojich identifikačných údajov titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, národnosť, mesta a okresu, v ktorom sa zdržiavam, fotografia, kontaktných údajov (email, telefón), prihlásenie na sociálnych sieťach (Facebook, Linkedin), označenie vzdelania – školy, odboru a ročník a ďalších údajov o rozsahu vzdelania a znalostí a absolvovaných stážach a pracovných skúsenostiach a ďalších údajov uvedených v životopise a ďalších podkladov zaslaných v súvislosti s hľadaním Stáže, Trainee programu alebo Pracovnej ponuky a za týmto účelom, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.stazista.sk v rámci počítačovej siete internet. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.“
  4. Prezerať si medzi jestvujúcimi ponukami na Stáž, Trainee program a Pracovné ponuky - záujemca má možnosť prezerať si jestvujúce ponuky na stáž, trainee program a pracovné ponuky a reagovať na ne zaslaním svojho životopisu a ďalších podkladov. Pri reagovaní na ne platí čo sa týka súhlasu so spracovaním osobných údajov to isté, ako je uvedené pod písm. C tohto bodu článku III VOP.
 4. Vyššie uvedené možnosti služieb pre záujemcu v rámci služieb predstavujú základný rámec služieb pre záujemcu a prevádzkovateľ je oprávnený tieto ďalej rozširovať a zvyšovať funkcionality webovej stránky.
 5. Vyššie uvedené možnosti záujemcu v rámci služieb a ďalšie podľa bodu 4 tohto článku VOP sú viazané na existenciu súhlasu so spracovaním osobných údajov zo strany záujemcu a teda jeho zánikom dochádza aj k nemožnosti poskytovania služieb zo strany prevádzkovateľa a využívanie služieb zo strany záujemcu.

 

Článok IV

Služby pre Klientov

 1. Služby, ktoré prevádzkovateľ poskytuje klientom sú prevažne platené a slúžia ako pomoc pri vyhľadaní záujemcov o stáže, trainee programy alebo pracovné ponuky organizované klientmi prostredníctvom webovej stránky.
 2. Pre riadne využívanie služieb zo strany klientov sa vyžaduje vytvorenie si užívateľského prihlásenia – registrácia. V rámci registrácie uvedie klient údaje potrebné pre uzavretie zmluvy resp. údaje potrebné pre riadne plnenie zmluvy (identifikačné údaje, kontaktné údaje  a ďalšie).  Klient môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu a to zaslaním e-mailovej správy prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu. Zrušením registrácie sa rozumie zánik možnosti využívať služby. Zrušenie registrácie však neznamená zánik zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a klientom.
 3. Medzi služby poskytované klientom patrí najmä možnosť prostredníctvom webovej stránky:
  1. Zverejniť ponuku stáže alebo trainee programu. Tieto ponuky sú viazané tak pre záujemcov s už absolvovanou stážou alebo trainee programom, ako aj pre záujemcov, ktorí ich neabsolvovali.Klient má možnosť vytvoriť ponuku stáže alebo trainee programu a to vyplnením formulára na webovej stránke, ktorý obsahuje viaceré položky na vyplnenie buď výberom zo zvolených alternatív alebo ich vypísaním. Po jej aktivácií, klientom zvolenú ponuku stáže alebo trainee programu prevádzkovateľ zaradí do služieb a zverejní na webovej stránke a pošle do osobnej zóny a aj emailom všetkým záujemcom, ktorí vyhovujú zadaným kritériám. Záujemcovia, ktorých ponuka zaujme môžu klientom prostredníctvom portálu stážista.sk poslať svoj životopis a ďalšie podklady a súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré prídu na kontaktný email klienta.
   Dobu zverejnenia ponuky a ďalšie jej doplnkové služby (top zamestnávateľ, top ponuka a top predstavenie a ďalšie podľa funkcionalít webovej stránky) určuje klient a to ich elektronickým potvrdením na webovej stránke. Klientom zvolené obdobie zverejnenia ponuky a doplnkové služby musia byť v súlade s platným cenníkom prevádzkovateľa zverejneného na webovej stránke. Klient na webovej stránke záväzne potvrdzuje obsah objednávky ponuky.
  2. Zverejniť pracovnú ponuku pre stážistov. Táto ponuka je viazaná len pre záujemcov s už absolvovanou stážou alebo trainee programom. Klient má možnosť vytvoriť pracovnú ponuku na kvalifikované pracovné miesto a to vyplnením formulára na webovej stránke, ktorý obsahuje viaceré položky na vyplnenie buď výberom zo zvolených alternatív alebo ich vypísaním. Po jej aktivácií, klientom zvolenú pracovnú ponuku pre stážistov prevádzkovateľ zaradí do služieb a zverejní na webovej stránke a pošle do osobnej zóny aj emailom všetkým záujemcom, ktorí vyhovujú zadaným kritériám.
   Záujemcovia, ktorých ponuka zaujme môžu klientom prostredníctvom portálu stážista.sk môžu poslať svoj životopis a ďalšie podklady a súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré prídu na kontaktný email klienta.
   Dobu zverejnenia ponuky a ďalšie jej doplnkové služby (top zamestnávateľ, top ponuka, top predstavenie, top zahraničie a ďalšie podľa funkcionalít webovej stránky) určuje klient a to ich elektronickým potvrdením na webovej stránke. Klientom zvolené obdobie zverejnenia ponuky a doplnkové služby musia byť v súlade s platným cenníkom prevádzkovateľa zverejneného na webovej stránke. Klient na webovej stránke záväzne potvrdzuje obsah objednávky ponuky.
  3. Vyhľadanie kandidátov na stáž alebo trainee program / na pracovnú ponuku. V rámci tejto služby prevádzkovateľ zrealizujem nábor záujemcov za klienta (vo svojom mene a na účet klienta) a pošle klientovi výber len vyhovujúcich záujemcov.
   Podrobnosti práv a povinností si dohodnú prevádzkovateľ a klient individuálne.
  4. Vyhľadanie Erasmus stážistu zo zahraničia. Prevádzkovateľ vyhľadá za klienta (vo svojom mene a na účet klienta) záujemcov z radov študentov vysokých škôl zo zahraničia v odboroch podľa potrieb klienta na pracovné stáže. Podrobnosti práv a povinností si dohodnú prevádzkovateľ a klient individuálne.
  5. Promo projektu alebo firmy medzi vysokoškolákmi. Prevádzkovateľ ponúka efektívne spôsoby propagácie projektu alebo firmy klienta medzi záujemcami. Propagácia zahŕňa podporu klienta formou newsletra, formou reklamy na portáli stážista, sociálnych sieťach a ďalších partnerských weboch.
   Podrobnosti práv a povinností si dohodnú prevádzkovateľ a klient individuálne
  6. Virtual job fair. Prevádzkovateľ ponúka príležitosť zorganizovať virtuálny job fair Vašej firmy určený slovenským študentom a absolventom vysokých škôl.
   Podrobnosti práv a povinností si dohodnú prevádzkovateľ a klient individuálne
 4. Vyššie uvedené možnosti služieb pre klienta v rámci služieb predstavujú základný rámec služieb pre klienta a prevádzkovateľ je oprávnený tieto ďalej rozširovať a zvyšovať funkcionality webovej stránky.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený ešte pred akceptáciou služieb zvolených klientom, alebo ich zmien tieto odmietnuť a to z dôvodu, že a) nezodpovedajú právnemu poriadku Slovenskej republiky, dobrým mravom, alebo etickým normám b) obsahujú urážlivé výrazové prostriedky a vulgarizmy c) nezodpovedajú zameraniu predmetu služieb prevádzkovateľa d) obsahujú irelevantné údaje e) sú neúplné alebo zavádzajúce a f) obsahujú reklamný alebo marketingový obsah.
 6. Klient v prípade, ak ním zvolená služba zahŕňa aj zasielanie informácii od záujemcov alebo o záujemcoch, ktoré majú charakter osobných údajov súhlasí s tým, že záujemcovia udelia prostredníctvom webovej stránky klientovi (v jeho mene a na jeho účet) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v nasledovnom znení
  „Svojím podpisom alebo vyhlásením alebo jednoznačným aktívnym potvrdzujúcim úkonom (slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle), na tomto Súhlase so spracovaním osobných údajov, čestne vyhlasujem, že v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a/ a príp. čl. 9 ods. 2 písm. a/ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 dobrovoľne a slobodne dávam, ako dotknutá osoba obchodnej spoločnosti (Názov................), so sídlom .........................), Slovensko, IČO: (...................), ako prevádzkovateľovi informačného systému, v ktorom sú s použitím automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov spracovania spracúvané údaje fyzických osôb súhlas so spracúvaním, nakladaním, udržiavaním a využívaním svojich osobných údajov v rozsahu svojich identifikačných údajov titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, národnosť, mesta a okresu, v ktorom sa zdržiavam, fotografia, kontaktných údajov (email, telefón), prihlásenie na sociálnych sieťach (Facebook, Linkedin), označenie vzdelania – školy, odboru a ročník a ďalších údajov o rozsahu vzdelania a znalostí a absolvovaných stážach a pracovných skúsenostiach a ďalších údajov uvedených v životopise a ďalších podkladov zaslaných v súvislosti s hľadaním Stáže, Trainee programu alebo Pracovnej ponuky a za účelom vyhľadania Stáže, Trainee programu alebo Pracovnej ponuky, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.stazista.sk v rámci počítačovej siete internet. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

 

Článok V

Právny vzťah

 1. Pre využívanie služieb zo strany záujemcu alebo klienta sa vyžaduje registrácia v zmysle čl. III a čl. IV VOP na webovej stránke. Úspešným ukončením registrácie si záujemca a klient vytvorí vlastné konto, ktoré je chránené nimi vytvoreným jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Záujemca a klient je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.
 2. Služby sa objednávajú prostredníctvom konta vytvoreného podľa bodu 1 tohto článku VOP a v prípade niektorých služieb pre klienta aj na základe inej právnej formy napr. písomnej alebo elektronickej - mailovej objednávky.
 3. Klient zadaním objednávky prevádzkovateľovi vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov alebo osobných údajov svojich zamestnancov v pracovnej ponuke, ak si toto vyžaduje charakter služby, ktorú si klient objednal u prevádzkovateľa.
 4. Objednávka klienta zrealizovaná prostredníctvom konta podľa bodu 2 tohto článku VOP je vytvorená elektronickým potvrdením jednej, alebo viacerých z možných ponúknutých variant služieb prostredníctvom funkcionalít webovej stránky.
 5. Objednávka klienta vytvorená iným spôsobom musí obsahovať minimálne:
  1. Obchodné meno klienta, prípadne aj jeho právnu formu,
  2. Fakturačnú adresu, prípadne aj korešpondenčnú adresu klienta,
  3. IČO, DIČ a/alebo IČ DPH klienta,
  4. Kontaktné údaje klienta (telefón, fax, e-mail),
  5. Druh objednanej služby a obdobie poskytnutia služby a to uvedením aspoň stručného opisu.
 6. Právny vzťah v prípade záujemcu vzniká akceptáciou životopisu. Prevádzkovateľ môže odmietnuť životopis alebo jeho zmenu v zmysle podmienok uvedených vo VOP.
 7. Zmluvný vzťah v prípade klienta vzniká akceptáciou klientom zvolených služieb. Prevádzkovateľ môže odmietnuť zvolené služby, alebo ich zmenu v zmysle podmienok uvedených vo VOP. Poskytnutie služby zvolenej klientom sa tiež považuje za potvrdenie objednávky. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní klientom zvolenej služby s účinnosťou odo dňa akceptácie. Prevádzkovateľa je oprávnený odložiť akceptáciu do doby úhrady odmeny za klientom zvolenú službu.
 8. Právny vzťah medzi prevádzkovateľom a záujemcom a zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a klientom je záväzný, môže byť zmenený iba podľa podmienok uvedených vo VOP alebo na základe vzájomného súhlasu.
 9. Právny vzťah medzi prevádzkovateľom a záujemcom zaniká podľa podmienok uvedených vo VOP a uplynutím doby na spracovanie osobných údajov, ktorá je 3 roky.
 10. Ak nie je osobitne dohodnuté inak zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a klientom je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:
  1. Písomnou dohodou zmluvných strán.
  2. Odstúpením od Zmluvy prevádzkovateľom, ak klient podstatným spôsobom  poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo týchto VOP. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje najmä:
   1. zverejnenie ponuky klientom v rozpore s ustanoveniami VOP,
   2. využívanie údajov o záujemcoch na iný účel ako na vyhľadávanie vhodného stážistu, alebo zamestnanca (napr. marketing)
   3. klient koná v rozpore so zmluvou a/alebo týmito VOP a/alebo dobrými mravmi alebo pravidlami a účelom podľa VOP
   4. klient koná v rozpore s oprávnenými záujmami prevádzkovateľa najmä znižuje jeho dôveryhodnosť
   5. klient využíva automatizované systémy pri používaní služieb prevádzkovateľa alebo webovej stránky, ktorých prístupové prostriedky nie sú poskytované prevádzkovateľom
 11. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy sa doručuje druhej zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v registrácii alebo na ním uvedenú e-mailovú adresu.
 12. Ak bez zavinenia prevádzkovateľa zmluva, alebo právny vzťah zanikne bez využitia služieb zo strany klient, alebo záujemcu, klientovi alebo záujemcovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny, alebo iný nárok. Za neúplne vyčerpané služby prevádzkovateľ nezodpovedá.


Článok VI

Odmena

 1. Cena služby (ak je služba spoplatnená) je určená podľa platného cenníka zverejneného na webovej stránke v deň objednania služby, alebo individuálne dohodnutá ak ide o služby, ktorých podmienky sú predmetom individuálnej dohody.
 2. Faktúra (daňový doklad) je prevádzkovateľom zvyčajne vystavená pred začatím poskytovania služieb klientovi. Faktúra je vystavená spravidla na celé obdobie, na ktoré si klient využívanie služieb objednal. Doba splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak. Akceptácia klientom objednanej služby je podmienená úhradou odmeny. V odôvodnených prípadoch je prevádzkovateľ oprávnený objednanú službu poskytnúť už pred úhradou ceny objednanej služby; o tejto skutočnosti prevádzkovateľ vopred informuje klienta.
 3. Cenu za objednanú službu je klient povinný uhradiť prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet uvedený na faktúre riadne a včas.
 4. V prípade omeškania klienta s úhradou faktúry je prevádzkovateľ oprávnený  účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania; zároveň je oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie služieb.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne postúpiť pohľadávku voči klientovi.

 

Článok VII

Zodpovednosť za škodu

 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku služby poskytnutej klientovi. Klient si obsahovú stránku volí sám a je zodpovedný za jej správnosť a zákonnosť. Za prípadné porušenie práv vyplývajúcich zo zverejnenej ponuky zodpovedá voči tretím osobám klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím služby na Webovej stránke.
 2. Klient je povinný chrániť údaje získané v rámci služieb v zmysle všeobecne záväzných predpisov.
 3. Klient sa zaväzuje, že ak budú voči prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá klientovi za nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície, pozície stážistu alebo trainee programu a jeho zotrvanie v pracovnom alebo obdobnom pomere, alebo po dobu trvania stáže, alebo trainee programu.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá záujemcom za nájdenie vhodnej pozície stážistu alebo účastníka trainee programu, alebo pracovnej ponuky a ani za jej trvanie po celú prezentovanú dobu.  
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním webovej stránky, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.
 7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

 

Článok VIII

Reklamačný poriadok

 1. Klient a záujemca má právo reklamovať chybu.
 2. Lehota pre uplatnenie reklamácie je 7 dní odo dňa, keď záujemca alebo klient chybu zistil alebo mohol zistiť.
 3. Reklamáciu je záujemca alebo klient oprávnený uskutočniť písomne, alebo e-mailovou správou na adresu: info@stazista.sk. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 7 dní odo dňa je prevzatia.


Článok IX

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Každá zmena VOP bude zverejnená na webovej stránke.
 2. Nadobudnutím účinnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.
 3. Dojednania uvedené v zmluve majú prednosť pred VOP. Právne vzťahy neupravené v Zmluve alebo VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 4. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.9.2023