Zásady spracovania osobných údajov

Späť

Zásady spracovania osobných údajov obchodnou spoločnosťou Stážista, s. r. o., so sídlom Konventná 7969/6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, IČO: 36 840 394, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 48152/B

Obchodná spoločnosť Stážista, s. r. o., so sídlom Konventná 7969/6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, ďalej len „Stážista, s. r. o.,“ si vysoko váži dôveru svojich klientov, zákazníkov a osôb, ktoré s nami komunikujú a zo všetkou zodpovednosťou dbáme na to, aby sme rešpektovali Vaše súkromie a dôvernosť informácií vrátane osobných údajov, ktoré od Vás získavame.

V súvislosti s prijatím novej právnej úpravy regulujúcej ochranu osobných údajov  (zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES) nám vznikol celý rad povinností, ktoré sme dôsledne aplikovali do nášho systému, tak aby Vaše súkromie a Vaša dôvera v nás zostala vždy na vysokej úrovni.

Priebežne ďalej sledujeme legislatívu platnú v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj súvisiace odporúčania, trendy a technologické inovácie v tejto oblasti, ktoré zapracuvávame do nášho systému ochrany. Môžeme Vás ubezpečiť, že neustále pracujeme na zamedzení ohrozenia Vašich záujmov a na tom, aby ochrana Vášho súkromia bola vždy na vysokej úrovni.

 

Kategória osobných údajov a účel, za ktorým ich spracúvame

V súvislosti s našou činnosťou je nevyhnutné spracovávať niektoré z Vašich osobných údajov. Spracovanie osobných údajov realizujeme za účelom riadneho plnenia našich zmluvných povinností a Vašich očakávaní tak, aby ste boli s našimi službami nadmieru spokojný. Osobné údaje spracuvávame aj za účelom Vášho informovania o našich produktoch a produktoch našich klientov a prispôsobovania našej ponuky Vaším individuálnym cieľom.

Za týmto účelom spracuvávame Vaše osobné údaje výlučne v rozsahu primeranom, relevantnom a obmedzenom na nevyhnutný rozsah, ktorý je daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Vaše osobné údaje spracúvame tiež po nevyhnutnú dobu, ktorá vyplýva predovšetkým z obsahu z právneho vzťahu.

Konkrétna kategória osobných údajov a účel spracuvávania osobných údajov vyplýva udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Rozsah osobných údajov sa môže v závislosti od právneho dôvodu ich spracovania meniť.

Spracuvávame najmä identifikačné údaje titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, národnosť, mesta a okresu, v ktorom sa zdržiavam, fotografia, kontaktných údajov (email, telefón), prihlásenie na sociálnych sieťach (Facebook, Linkedin), označenie vzdelania – školy, odboru a ročník a ďalších údajov o rozsahu vzdelania a znalostí a absolvovaných stážach a pracovných skúsenostiach.

Zároveň funkcionalita webovej stránky a služby, ktoré poskytujeme umožňujú priame zasielanie osobných údajov ich adresátom. Tieto údaje zasielate priamo Vy a z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste zasielali pravdivé a aktuálne údaje. Ich priamym zasielaním zodpovedáte za ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť.

Obchodná spoločnosť Stážista, s. r. o., vždy dbá na to, aby osobné údaje, s ktorými prichádzame do kontaktu, alebo osobné údaje, s ktorými prichádzajú do kontaktu naši zmluvní partneri boli spracované na základe zákonného právneho dôvodu. V prípade priameho zasielania osobných údajov naším zmluvným partnerom stanovujeme len základný rámec spracovania osobných údajov.  Pravidlá spracovania osobných údajov a dôveryhodnosť týchto subjektov si z uvedeného dôvodu preverujte a v prípade oprávnených výhrad nás ihneď kontaktujte.

Spoločne tak zabezpečíme tak účinnú ochranu Vašich práv a oprávnených záujmov.   

 

Právny dôvod spracovania osobných údajov

Zákonný spôsob spracovanie Vašich osobných údajov je Váš slobodný, ničím neviazaný a aktívne prejavený súhlas. Súhlasom je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav Vašej vôle vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým vyjadrujete súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

 

Sprístupnenie Vašich osobných údajov

Spracovaním Vašich osobných údajov sledujeme predovšetkým Vašu spokojnosť s poskytovaním našich služieb.  Garantujeme Vám, že pri ich sprístupňovaní postupujeme obozretne a vždy tak, aby bola garantovaná vysoká ochrana Vašich práv a oprávnených záujmov.

 

Marketing a cookies

Za účelom poskytovania úplných informácii o našich produktoch a produktoch našich zmluvných partnerov Vám môžeme zasielať ponuky, reklamy a iné informácie, ktoré majú, alebo môžu mať povahu reklamy na naše produkty alebo služby. Uvedenú činnosť ale realizujeme výlučne len na základe Vášho súhlasu a teda bez Vášho záujmu uvedenú činnosť nemôžeme realizovať. V prípade, ak by Vás zasielanie našich ponúk alebo reklamy neprimerane obmedzovalo alebo vyrušovalo, vždy nás môžete požiadať o jej zrušenie.

Na našich webových stránkach používame súbory „cookie“. Súbor „cookie“ je informácia, ktorú webová stránka uloží v systéme používateľa, aby si zapamätala určité informácie o Vás pri Vašej ďalšej návšteve týchto alebo súvisiacich stránok.

Cookies“ sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) počas používania webovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť webovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve webovej stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom webovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej si sa pripojil na našu internetovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia.

Cookies“ môže mať povahu

 1. potrebných súborov pre riadne fungovanie webových stránok,
 2. štatistických súborov, ktoré pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť, ako návštevníci komunikujú s webovými stránkami zhromažďovaním anonymných štatistík
 3. marketingových súborov, ktoré sa používajú na sledovanie pohybu návštevníkov na rozličných webových stránkach. Zámerom je zobraziť reklamy, ktoré sú relevantné a individuálne sa prispôsobujú pre každého používateľa a tým sú cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán

Pri prvej návšteve našej webovej stránky Vám bude zobrazený súhlas s použitím cookies z tejto stránky s odkazom na podrobné informácie. Ak si neželáte prijímať súbory „cookie“, môžete rozsah akceptácie súborov „cookie“ obmedziť prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača. 

Súbory „cookie“ môžete aj úplne zakázať a odstrániť tie, ktoré už v počítači uložené sú, ale môže vám to znížiť užívateľský komfort pri návšteve webovej stránky.

 

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

 • máte právo a nie povinnosť nám poskytovať svoje osobné údaje
 • máte právo od nás požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a informáciu to o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, o účele, kategórii a dobe spracovania osobných údajov
 • máte právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov
 • máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
 • máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje a to v prípade najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali, alebo ak odvoláte súhlas na spracovanie osobných údajov
 • máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov a to v prípade ak by ste namietali správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť si ich správnosť,
 • máte právo, aby sme Vás informovala o oprave Vašich osobných údajov, vymazaní Vašich osobných údajov alebo obmedzení ich spracúvania ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie,
 • máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné,
 • máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov a to z dôvodu nedostatku oprávneného záujmu spracúvaní Vašich osobných údajov na našej strane, alebo neexistencii právneho nároku. Do doby ich nepreukázania nesmieme spracúvať osobné údaje
 • máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týka alebo Vás obdobne významne ovplyvňuje, v takom prípade je nutné toto rozhodnutie preskúmať človekom
 • máte právo podať návrh na začatie konania, aby národná autorita v oblasti ochrany osobných údajov mohla zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov,

Pre všetky Vaše žiadosti platí, že ak boli podané v elektronickej podobe poskytneme informácie v elektronickej podobe, ak ste nepožiadali o poskytnutie informácie iným spôsobom. V prípade inej podoby Vašej žiadosti je podoba odpovede na našom rozhodnutí avšak vždy tak, aby bola odpoveď doručená

Pre všetky Vaše žiadosti ohľadne osobných údajov platí, že tieto sa vybavujú bezodplatne. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu môžeme požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

S pozdravom

team Stážista, s. r. o.