Súhlas so spracovaním osobných údajov na Marketing

Späť

Stážista, s. r. o., so sídlom Konventná 7969/6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, Slovensko, IČO: 36 840 394, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 48152/B

v zmysle ustanovenia článku 7 a nadväzujúcich ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ďalej len „Nariadenie

 1. Súhlas
  1. Svojím podpisom alebo vyhlásením alebo jednoznačným aktívnym potvrdzujúcim úkonom (slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle), ďalej len „Podpis“, na tomto Súhlase so spracovaním osobných údajov, ďalej len „Súhlas“, čestne vyhlasujem, že v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a/ Nariadenia  dobrovoľne a slobodne dávam, ako dotknutá osoba obchodnej spoločnosti Stážista, s. r. o. , so sídlom Konventná 7969/6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, Slovensko, IČO: 36 840 394, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 48152/B, ďalej len „Stážista, s. r. o. “, ako prevádzkovateľovi informačného systému, v ktorom sú s použitím automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov spracovania spracúvané údaje fyzických osôb súhlas so spracúvaním, nakladaním, udržiavaním a využívaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, lokalita v ktorej sa dotknutá osoba zdržiava, emailová adresa, telefónne číslo a to na obdobie 3 rokov od udelenia tohto súhlasu.
  2. Podpisom tohto súhlasu zároveň vyhlasujem, že beriem na vedomie a súhlasím, že Stážista, s. r. o. je v zmysle ustanovenia článku 44 Nariadenia a nadväzujúcich oprávnený uskutočňovať prenos mojich osobných údajov v rozsahu vyššie uvedenom do krajín, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov. V prípade iného prenosu musí Stážista, s. r. o. vopred t.j. pred samotným prenosom osobných údajov informovať dotknutú osobu o identifikácii tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti alebo poskytnúť odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky.
  3. Podpisom tohto Súhlasu ďalej vyhlasujem, že beriem na vedomie a súhlasím, že Stážista, s. r. o. je oprávnený sprístupniť a poskytnúť moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, s ktorou je v zmluvnom vzťahu za účelom vyhľadania vhodného kandidáta na obsadenie Stáže, Trainee programu alebo pracovnej ponuky. Tieto osoby poskytnuté osobné údaje budú alebo nebudú ďalej spracúvať, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov.
  4. Účelom spracovania osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je marketing Prevádzkovateľa, ktorý zahŕňa pravidelné zasielaním ponúk, reklám a iných činností, ktoré majú povahu reklamy na produkty alebo služby Prevádzkovateľa, alebo jeho zmluvných partnerov. Dotknutá osoba je uzrozumená s tým, že ponuky podľa predchádzajúcej vety môžu mať charakter marketingu a prípadne reklamy a zasielanie týchto ponúk neodmieta.
  5. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas s ich spracovaním v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a/ Nariadenia.
  6. Zároveň vyhlasujem, že všetky osobné údaje, ktoré som uviedol/uviedla v tomto Súhlase sú pravdivé a boli poskytnuté dobrovoľne a slobodne.
 2. Dotknutá osoba (t.j. osoba, ktorá udelila tento súhlas) v zmysle Nariadenia je informovaná, že
  1. má právo a nie povinnosť poskytovať svoje osobné údaje Stážista, s. r. o. ako prevádzkovateľovi jeho osobných údajov,
  2. že poskytnutie osobných údajov nie je podmienkou na uzatvorenie zmluvy, aj keď osobné údaje poskytnuté v zmysle tohto súhlasu môžu byť podkladom pre rozhodnutia s právnymi účinkami pre dotknutú osobu,
  3. že identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa sú Stážista, s. r. o., so sídlom Stážista, s. r. o., Konventná 7969/6, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, Slovensko, IČO: 36 840 394, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 48152/B
  4. Stážista, s. r. o. zatiaľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby
  5. doba uchovávania osobných údajov je ohraničená uplynutím 10 rokov od udelenia posledného súhlasu,
  6. dotknutá osoba má právo požadovať od Stážista, s. r. o. ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jeho osoby a informáciu to o tom, či Stážista, s. r. o. spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, o účele, kategórii a dobe spracovania osobných údajov a ďalšie,
  7. že má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať
  8. že má právo na to, aby Stážista, s. r. o.bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
  9. že má právo, aby Stážista, s. r. o. bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a to v prípade najmä, avšak nie výlučne, v prípade ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, alebo ak odvolá tento súhlas,
  10. že má právo na to, Stážista, s. r. o. obmedzil spracúvanie osobných údajov a to v prípade najmä, avšak nie výlučne, v prípade ak by dotknutá osoba namietala správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Stážista, s. r. o. overiť správnosť osobných údajov,
  11. že má právo, aby ho Stážista, s. r. o. informoval o oprave osobných údajov, vymazaní osobných údajov alebo obmedzení spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie,
  12. že má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytol Stážista, s. r. o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné,
  13. že má právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov Stážista, s. r. o. a to z dôvodu nedostatku oprávneného záujmu na spracúvaní osobných údajov, alebo neexistencii právneho nároku. Do doby ich nepreukázania nesmie Stážista, s. r. o. spracúvať osobné údaje
  14. že osobné údaje spracúvané na základe tohto súhlasu podliehajú aj automatizovanému spracúvaniu,
  15. že má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú, v takom prípade je nutné toto rozhodnutie preskúmať človekom
  16. že má právo podať návrh na začatie konania, aby národná autorita v oblasti ochrany osobných údajov mohla zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu Nariadenia alebo národnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov. Vzor návrhu môže byť zverejnený na stránke Národnej autority v oblasti ochrany osobných údajov,
  17. že ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca,
  18. že ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba,
  19. že Stážista, s. r. o. si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon.
  20. pre všetky žiadosť dotknutej osoby platí, že ak boli podané v elektronickej podobe, Stážista, s. r. o. poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom. V prípade inej podoby žiadosti dotknutej osoby je podoba odpovede Stážista, s. r. o. na jeho rozhodnutí avšak vždy tak, aby bola odpoveď doručená
  21. pre všetky žiadosť dotknutej osoby platí, že tieto sa zasielajú na adresu Stážista, s. r. o. a vybavujú bezodplatne, pokiaľ tu nie je uvedené niečo iné. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Stážista, s. r. o. - môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti,
 3. Dotknutá osoba (t.j. osoba, ktorá udelila tento súhlas) má na základe písomnej žiadosti právo od Stážista, s. r. o. vyžadovať:
  1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu: identifikačné údaje sprostredkovateľa; poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené; formu zverejnenia, ak majú by osobné údaje zverejnené; okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené; tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie.